Me kõik soovime oma armsatele inimestele head. Kuid meie praeguses ühiskonnas oleme pahatihti harjunud ''heana'' nägema vaid näilist negatiivsete tunnete või nende väljendamise puudumist. Nii võib ka lohutamisest saada karuteene, mis veenab inimest oma leinaga mitte tegelema.Lohutamine on hea, kui selle kaudu antakse leinajale lootust, et valu väheneb ja ühel päeval on jälle võimalik elust rõõmu tunda. Lohutamine on hea, kui sellega anda leinajale mõista, et ta pole oma mures üksinda, et ollakse ta kõrval ja valmis teda kuulama. Lohutamine on halb, kui see eksitab leinajat tema ehtsate tunnete juurest eemale. Uskumus, et raskete tunnetega toimetulekuks on õige viis neid ignoreerida oma mõtteid kõrvale juhtides, ei võimalda leinatööd läbida ja lahkunuga hüvasti jätta. Tulemuseks on lukku jäänud lein, mille teadvustamata jätmisest tulenevad hirmud ja ärevus võivad häirida inimese edasist elu ja suhteid. Eriti lastel võivad läbitöötamata tunded ilmneda ka unehäiretes ja hirmuunenägudes.Mida tuleks tähele panna:

Anna mõista, et kõik leinaja tunded on aktsepteeritavad - ära mõista hukka ka viha, vaid püüa koos leinajaga aru saada, kust viha alguse saab. Viha aktsepteerimine ei tähenda seda, et viha väljendamine viisil, mis teisi kahjustab, oleks lubatud. Viha aktsepteerimine tähendab püüdu mõista tundesegadust, mis tuleneb surnu ja leinaja suhetest või suremisviisist. Anna mõista -  erinevad tunded on lubatud ja ei põhjusta hukkamõistu.(Enese)süüdistused väljendavad enamasti tegelikult soovi, et midagi oleks võinud olla paremini või teisiti. Parimaks abiks on siin ära kuulamine. Selliste kahetsuste teadvustamine ja läbitöötamine on leinaja jaoks oma emotsionaalsete küsimuste lahendamine ja selgusele jõudmine suhtes surnuga. Ära vaidle leinajale vastu, vaid anna lootust, et selle töö läbimine võimaldab ühel päeval surnut meenutada neist kahetsustest vabana.Järgmised levinud ''lohutused'' ei ole abiks sisulisel tegelemisel leinaga:

''Ole tänulik, et sul on veel üks laps.''
''Elu peab edasi minema.''
''Ta on nüüd paremas paigas.''
''Kõik asjad lõppevad kunagi.''
''Ta elas täisväärtuslikku elu.''
''Sa leiad kellegi teise.''
''Jumal ei anna kellelegi rohkem, kui ta kanda suudab.''
''Ole tänulik, et saite nii kaua koos olla.''
(James, Friedman)
Leinaja leinab just seda inimest, kes on surnud - seda leina ei lahenda fakt, et teine lähedane on elus. Lein ise puudutab fakti, et konkreetne lähedne on surnud. Leinajal on vaja oma emotsionaalsed küsimused surnuga lahendada ja surnuga hüvasti jätta sõltumata sellest, millist elu ta elas, kui kaua koos oldi või kas surnu on nüüd paremas paigas.

Nagu lähedase surm, nii võib ka lahutus või kooselu lõppemine põhjustada leinareaktsioone - seda nii lahutanutele kui nende lastele. Need reaktsioonid võivad olla paljus sarnased abikaasa/elukaaslase surmale järgneva leinaga (loe: Abikaasa/elukaaslase lein, Lapse lein).

Lahutusjärgsed tunded võivad olla väga vastuolulised. Lahutanu võib tunda üheaegselt kergendust probleemse suhte lõppemise tõttu ja harjumusest tulenevat igatsust vanade suhtemustrite järgi. Kaasneda võib ka hirm, et ei leita enam kunagi uut partnerit, kes oles sama hea või ilus (James, Friedman).

Lahutus ise ei lahenda emotsionaalseid küsimusi. Nagu leinatöö lähedase surma järel, nii on vajalik ka selginemis- ja kohanemistöö lahutuse järel. Kui lahutanud oma emotsionaalseid küsimusi ei lahenda, on tõenäosus ka uue partneriga lahutuseni jõuda suurem. Läbimata lein võib mõjutada inimese käitumist ja tundeid kogu elu - uute suhete sõlmimine ja hoidmine võib olla raskem ning korratakse samu käitumismustreid. Lahutanu võib tunda soovi vältida uuesti haiget saamist. Selline äärmuslik enesekaitse vähendab inimese avatust, usaldavust ja hoolivust ning tekitab probleeme uutes suhetes (James, Friedman).

Loe lisaks: Keerberg, Lahutusest ja selle mõjust pereliikmetele.

Lein on normaalne ja loomulik reaktsioon kaotusele, millega kaasnevad muutused elukorralduses ja käitumismustrites. Nii võivad leinareaktisoone põhjustada ka teised kaotused: lemmiklooma surm, laste iseseisvumine, pensionile minek, usalduse kaotus (vägivald, väärkohtlemine), majandusliku olukorra muutus (töökaotus), elukoha või kooli vahetamine, sõltuvuse lõpetamine, tervisemuutused (võimekuse kaotus, halvatus) jne (James, Friedman). Nagu lähedase inimese surma puhul on ka siin leinareaktsioonide avaldumine individuaalselt erinev.

Mida võiks teada uuest pärimisseadusest? 

1. jaanuarist 2009 kehtima hakanud pärimisseaduse kohaselt on kuni 2009. aastani kehtinud aktiivne pärandi vastuvõtusüsteem asendatud loobumissüsteemiga.

•    See tähendab järgmist: kui isik, kellel on õigus saada pärijaks, ei tee seaduses sätestatud aja jooksul notari juures pärandist loobumise avaldust, on ta pärandi vastu võtnud ning muutunud pärijaks. Seega ei pea pärijaks saamiseks enam esitama avaldust pärandi vastuvõtmiseks.

•    Kuid juhul kui pärija ei soovi pärandit vastu võtta, tuleb notarile esitada avaldus pärandist loobumiseks. Samuti tuleb pöörduda notari juurde registris olevate asjade ümberregistreerimiseks ja pärandaja raha pangaarvelt võtmiseks.

Pärimisvõime ja pärimiskõlbmatus

•    Pärimisvõime on isiku võime pärida. Pärimisvõimeline on iga õigusvõimeline isik. Pärija võib olla füüsiline isik või juriidiline isik. Pärast pärandi avanemist elusalt sündinud laps loetakse pärandi avanemise ajal pärimisvõimeliseks, kui ta oli eostatud enne pärandi avanemist.

•    Pärimiskõlbmatu on isik, kes: tahtlikult ja õigusvastaselt põhjustas pärandaja surma või püüdis seda teha; tahtlikult ja õigusvastaselt asetas pärandaja olukorda, milles viimane oli kuni oma surmani võimetu tegema või tühistama viimse tahte avaldust; sunni või pettusega takistas pärandajat tegemast või muutmast viimse tahte avaldust või samal viisil sundis teda viimse tahte avaldust tegema või tühistama; tahtlikult ja õigus­vastaselt kõrvaldas või hävitas testamendi või pärimislepingu; võltsis pärandaja tehtud testamendi või pärimislepingu või selle osa.

•    Lapse seadusjärgseks pärijaks ei saa olla tema vanem, kellelt kohus on vanema õigu­sed ära võtnud. Kui pärija on pärimiskõlbmatu, pärib see isik, kes oleks pärinud siis, kui pärimiskõlbmatu isik oleks surnud enne pärandi avanemist.

Notariaalne ja kodune testament

•    Testament võib olla notariaalne või kodune. Notariaalne testament võib olla notariaalselt tõestatud või notari hoiule antud testament. Kodune testament võib olla tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud või omakäeliselt kirjutatud testament.

•    Notar tõestab testamendi, mille ta on koostanud testaatori tahteavalduse kohaselt. Testaator võib teha notariaalse testamendi ka sel teel, et annab isiklikult oma viimse tahte avalduse kinnises ümbrikus notari hoiule ning kinnitab notarile, et see on tema testament.

•    Notar koostab testamendi hoiule andmise kohta notariaalakti, millele kirjutavad alla testaator ja notar. Testaator võib notari hoiule antud testamendi igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise kohta koostab notar notariaalakti, millele kirjutavad alla testaator ja notar.

•    Testaator võib teha ka koduse testamendi, millele ta kirjutab alla vähemalt kahe teovõimelise tunnistaja juuresolekul ning milles märgib ära testamendi tegemise kuupäeva ja aasta. Tunnistajad peavad olema testamendi allakirjutamise juures üheaegselt. Ei ole nõutav, et tunnistajad teaksid testamendi sisu. Tunnistajad kinnitavad oma allkirjaga, et testaator on testamendile ise alla kirjutanud ja et nende arusaamise kohaselt on testaator teo- ja otsustusvõimeline.

•    Testaator võib teha ka koduse testamendi, kirjutades selle algusest lõpuni oma käega ja märkides ära testamendi tegemise kuupäeva ja aasta. Omakäeliselt kirjutatud testamendile kirjutab testaator ise alla. Kui omakäeliselt kirjutatud testament on esitatud notarile ja notar on selle kohta notariaalakti koostanud, kehtib see notariaalselt tõestatud testamendina.

•    Kodune testament kaotab kehtivuse, kui selle tegemise päevast on möödunud kuus kuud ja testaator sel ajal elab. Kui koduses testamendis ei ole märgitud selle tegemise kuupäeva ega aastat ning ka muul viisil ei ole võimalik tuvastada testamendi tegemise aega, on testament tühine. Testaator võib kodust testamenti hoida ise või anda selle hoidmiseks teisele isikule. Saanud teada testaatori surmast, on isik, kellele testaator on testamendi hoiule andnud, kohustatud testamendi viivitamata esitama notarile.

Pärija õigused ja kohustused

•    Pärija on kohustatud täitma kõik pärandaja kohustused. Pärandvara ebapiisavuse korral peab pärija need kohustused täitma oma vara arvel, välja arvatud juhul, kui ta pärast inventuuri tegemist on täitnud kohustused seaduses sätestatud korras, kui on välja kuulutatud pärand­vara pankrot või kui pankrotimenetlus on lõppenud pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.

•    Pärija kannab pärandaja matusekulud, arvestades tavasid ja pärandi suurust. Kui pärandvarast ei piisa pärandaja matuse kuludeks, kannab pärija need kulud oma arvel. Pärandaja võib testamendis või pärimislepingus määrata, kes tema matuse kulud kannab.

•    Pärandaja perekonnaliikmetel, kes elasid pärandaja surmani temaga koos ja said temalt ülalpidamist, on õigus ühe kuu jooksul pärast pärandaja surma jätkata ühise majapidamise esemete kasutamist ja saada pärandi arvel ülalpidamist.

Allikas: pärimisseadus, Claudius õigusbüroo

Tahad viia lilli mõne sugulase või vana sõbra hauale. Aga ei mäleta enam kuhu ta maetud on? Tänapäevaste kaardirakenduste hulka on astunud jõulisemalt ka kalmistute plaanid, ja haudade ülesleidmise võimalus. Kui sa elad Tallinnas, või nüüd juba kolmekümnes eri kohas üle Eesti, piisab sul vaid nime sisestamisest ja võid eksimatult õigele kohale sammuda.

Haudade andmebaas paikneb siin: kalmistud.ee.

Suurematest linnadest pole oma haudade kaardistamisega valmis saanud Tartu, Pärnu ega Viljandi. Narva puhul oleks seda isegi liig loota. Kuid küllap varsti jõutakse ka nendega ühele poole.

Kui vaid igaühel ühel oleks ka hauakivi, mida leida. Sellise püstitamine on ju olnud üsna kallis tegevus. Näiteks varasematel aegadel on olnud kombeks matta inimesi ka puidust ristide alla, ja nendest pole enam mingit jälge, või siis on metallivargad ka rauast risti ära varastanud. Ristirüüsted Eestimaa surnuaedadel pole kahjuks tänaseni lõppenud.

Probleemiks on ka jätkuvalt see, et mõned eelmised võimud pole just kadunute mälestusele erilist au osutanud. Surnuaedades ei olegi tihtilugu enam alles dokumentatsiooni, ei sellest, kellele kunagi hauaplatse müüdud on, ega sellest kuhu keegi maeti, Tallinnas algab hämar maa pihta kohati neljakümnendatel, Pärnus näiteks kaugemal kui 1973. aastal. Iidsetest küla- või kirikukalmistutest ei tasu isegi rääkida.

Kaugemast ajast võid olla enamvähem kindel vaid nimetule hauale. Sest mingil ajal mingid võimud arvasid, et inimestele pole surnuid mäletada vaja. Surnuaedadele kavandati lausa automagistraale. Ja siis muidugi need nõukogudeaegsed buldooserid ja laupäevakud, millega hävitati täielikult kultuuripärand Tallinnas Kopli ja Kalamaja kalmistutel.

Keskaegne Tallinna St. Barbara kalmistu on tänaseks täitunud juba kõrghoonetega, näiteks endisel katoliiklaste kalmistul on leitav vaid kaks hauatähist - üks oli liiga suurest maakivist, et seda oleks olnud võimalik hävitada, teine on püstitatud uuemal ajal holokaustiohvritele.

Kuid eestlane juba on traditsiooniliselt austanud esivanemaid, ka neid, kes igavesele unele suikunud. Ja tahab neid hiljemgi meeles pidada.

Surma registreerimine

Lähedaste surm on raske sündmus, mis leinajas võib tekitada ajutist peataolekut ja abitust. Enim vajavad inimesed tuge ja abi, kuidas käituda. Leinajal endal tuleb muretseda surmatõend ja valmis vaadata hauaplats, ülejäänu eest kannab soovi korral  hoolt juba matusebüroo.

Kes saab surma registreerida?

 • abikaasa
 • sugulane
 • hõimlane
 • lahkunuga koos elanud isik
 • tervishoiuteenust osutanud asutuse juht
 • politseiametnik
 • muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

Surma registreerimiseks tuleb esitada isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates seitsme päeva jooksul perekonnaseisuasutusele avaldus. Avalduse võib täita ka perekonnaseisuasutuses.

Surma registreerivad perekonnaseisuasutused:

 • maakonnakeskuses maavalitsus
 • kohalikus omavalitsuses valla- või linnavalitsus
 • Tallinnas Harju Maavalitsus või Tallinna Perekonnaseisuamet.

Kui linna või valla territooriumil asub maavalitsus, registreerib surma maavalitsus.

Surm registreeritakse kolme tööpäeva jooksul pärast sellekohase avalduse laekumist. Surma registreerimiseks esitatakse:

 • arstlik surmatõend või kohtuotsus surma fakti tuvastamise või surnuks tunnistamise kohta
 • surnu isikut tõendav dokument
 • avaldaja pass või ID-kaart.

Surma registreerimisel koostatakse surmakanne ja väljastatakse soovi korral surmatõend. Surma registreerimine ja surmatõendi esmakordne väljastamine on riigilõivuvaba. Surnult sündinud lapse surma tõendab arstlik surmateatis.

Välisriigis registreeritud surmaandmete kandmiseks rahvastikuregistrisse esitatakse eesti, vene või inglise keelde tõlgitud ja legaliseeritud või tunnistusega (apostille) kinnitatud dokumendid maavalitsusele või Eesti konsulaarametnikule välisriigis.

1. juulist 2009 eraisikutele enam riigi poolt matusetoetust ei maksta. Mõningad kohalikud omavalitsused aga toetavad abivajajaid omapoolse toetusega.

Matta ei tohi enne, kui surm on perekonnaseisuasutuses registreeritud ehk matmine toimub surmatõendi (mitte arstliku) alusel.
Surnult sündinu maetakse arstliku surmateatise alusel.

Matused

Inimese viimasele teekonnale saatmine võib toimuda mitmel erineval moel. Sõltuvalt inimese tõekspidamistest ja lähtudes kadunu soovidest võib valida kahe põhilise matmisviisi vahel:

 • kirstumatus
 • urnimatus.

Matused jagunevad kaheks: usutavadekohased ja ilmalikud matused. Usutavadekohane matusetalitus võib toimuda näiteks pühakojas, kabelis või haual. Sama kehtib ka tuhastamismatuse puhul.
Ilmalike matuste erinevus usutavadekohasest seisneb vaid selles, et matusetalitust ei vii läbi vaimulik. Eestis on seni olnud eelistatumad usutavadekohased kirstumatused. Samas on viimastel aastatel kasvanud oluliselt ka urnimatuste arv.